Jämställdhet är en fråga om affärer, en fråga som behöver hamna högt upp på styrelsens agenda. För trots att jämställdheten i näringslivet går framåt rör det sig ändå långsamt. Nio av tio vd:ar på börsnoterade bolag är män och endast 8 procent av styrelserna i börsbolagen har i dag en kvinnlig ordförande. Kvinnor som startar företag får mindre än 0,1 procent av riskkapitalet och har därmed svårare att utveckla och växa sina verksamheter.


För att Sverige ska lyckas få ett näringsliv som växer behöver män och kvinnor arbeta tillsammans för att utveckla affärer, företag och nya idéer. Det kommer att leda till bättre lönsamhet och ett mer hållbart och mänskligt arbetsliv. Men varför går det då så långsamt? På vilket sätt kan den högsta ledningen styra hela organisationen och dess verksamhet mot jämställdhet? 


Den 16 oktober bjuder Veckans Affärer in till konferensen VA Jämställt Näringsliv. Under denna heldag får du bland annat veta mer om affärsnyttan för företag med jämställd ledning och vad det innebär för dig som chef för att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar. Du får ta del av kunskaper och erfarenheter från kvinnor på årets lista av de 125 mäktigaste i näringslivet samt lyssna till flera inspirerande keynotes. Varmt välkommen!

Felicia Fazzi 


Utvecklingsansvarig

VA Kvinna

Talare

Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen

jämställdhetsminister
Tina Thörner

Tina Thörner

Race Director, FIA Smart Driving Challenge
Åsa Bergman

Åsa Bergman

vd, SWECO
Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg

vd, Allbright
Efraim Gómez

Efraim Gómez

Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Sarah Mcphee

Sarah Mcphee

Styrelseproffs, Fjärde AP-fonden, Houdini, Klarna, Bure, Axel Johnsson mfl.
Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv

vd, Nox Consulting
Lina Thomsgård

Lina Thomsgård

vd, Stockholms Kvinnohistoriska Museum
Caroline Farberger

Caroline Farberger

VD, ICA Försäkring
Marina Åman

Marina Åman

vice ordförande, Unionen
Jesper Fundberg

Jesper Fundberg

Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och tidigare senior utredare Jämställdhetsmyndigheten
Anna Stenberg

Anna Stenberg

grundare, Wes
Per Ogunro

Per Ogunro

vd, SJR
Charlotte Haggren

Charlotte Haggren

Head of Dealer Network Development, Audi Sverige
Miyako Soeda Thornton

Miyako Soeda Thornton

Digital Marketing Manager, Audi Sverige
Marie Molin

Marie Molin

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion
Susanne Tillqvist

Susanne Tillqvist

grundare, Wizwomen
Anna Olin Kardell

Anna Olin Kardell

moderator

Vision 50/50

Veckans Affärer ser gärna att lika många kvinnor och män deltar på våra events.

Vision 50/50 symboliserar även vårt arbete för ett jämställt näringsliv

som vi har drivit sedan år 1999. 

Image
Program
onsdag, oktober 16, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Registrering och frukost

08:30 - 08:35 CEST

Felicia Fazzi, utvecklingsansvarig, VA Kvinna, hälsar välkommen

08:35 - 08:40 CEST

Moderator Anna Olin Kardell öppnar konferensen

08:40 - 09:00 CEST

Framtidens stadsutveckling bygger på ett jämställt och hållbart ledarskap

- Jämställt ledarskap och en hållbar företagskultur genom inkludering.
- Vad innebär det som chef att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar?
- Viktiga ledarskapsfrågor som gör att vi rör oss åt rätt håll.
- Ändrade attityder genom kunskapsspridning som förbättrar jämställdheten leder till framgångsrika organisationer och ökad innovation.

 

Samtal med Näringslivets Mäktigaste Kvinna 2019, Åsa Bergman, vd, Sweco.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:25 CEST

Jämställdhetsintegreringen och Sveriges strategi för att nå ett jämställt samhälle

 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Upptäck, åtgärda och förhindra individuella och strukturella löneskillnader

- En lägesrapport av löneskillnader på svensk arbetsmarknad
- Arvoden och lönesättningar beroende på kön
- Ser karriärmöjligheter, som bör baseras på erfarenhet och prestation, lika ut för män och kvinnor?
- Tydliga effekter av ”duktig flicka”-problematiken på arbetsplatser
- Hur ska du agera för att får upp lönen som kvinna?

 

Marina Åman, vice ordförande, Unionen

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Hur skapar vi ett mer jämställt näringsliv för ökad lönsamhet och tillväxt? 

- Vad är det för problem på en arbetsplats som man vill lösa när man pratar om jämställdhet?
- Vad är jämställdhetsläget i Sverige jämfört med andra länder?
- Vilka förändringar och reformer krävs för att uppnå ett mer jämställt näringsliv?
- Finns det skillnader i jämställdhet mellan näringsliv och offentlig verksamhet?

- Samverkan mellan skola, akademi och näringsliv för att öka jämställdheten
- Är kvotering in i styrelser eller ledande befattningar en bra lösning? 

 

Panelmedlemmar:

Efraim Gómez, Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Jesper Fundberg, Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och f.d. utredare Jämställdhetsmyndigheten 
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring

Susanne Tillqvist, grundare, Wizwomen

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 11:15 CEST

 Utmaningar i rekryteringsarbetet pga dolda fördomar, koppling till stereotyper och bias

- Så säkerställer du jämlikhet i rekryteringsprocessen genom att komma runt unconscious bias som styr beslutsfattares, rekryterares och rekryterande chefers val av anställd
- Meritokratiska utvärderingar som skapar lika förutsättningar för alla
- Hur går en rekrytering oftast till; kontakter vs. jämställdhet?
- Så lockar du både män och kvinnor till yrken som domineras och attraheras mer av ena könet
- Effektiva metoder för att hitta kompetenta kandidater av båda könen till ledande positioner

 

Per Ogunro, vd, SJR 
Anna Stenberg, grundare, Wes

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:35 CEST

Vad innebär det för ditt företag att ta jämställdhetsfrågan på största allvar?

- Vikten av ett jämställt ledarskap och en hållbar och inkluderande företagskultur
- Så skapar du samma förutsättningar för alla medarbetare ska nå så stor del av sin potential som möjligt 
- Värderingsstyrt ledarskap med jämställdhetsfokus som en del av ditt varumärkesbyggande och employer branding strategi
- Förändrad syn om kvinnlig representation i IT- och techbranschen möjliggör dess fulla potentiella

 

Samtal med Årets Entreprenör, Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting (TBC)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Förbättra ledarskapet till att bli mer inkluderande och genusmedvetet med omvänt mentorskap

- Omvänt mentorskapsprogram för utbyte av kunskap mellan medarbetare och ledningsgrupp
- Mentorns möjligheter till att påverka genom att ifrågasätta och bidra med egna perspektiv
- Ledningens möjligheter till nya infallsvinklar och bredare referensram som leder till bättre beslut
- Genusarbetet som en viktig del av företagets hållbarhetsstrategi

 

Charlotte Haggren, Head of Dealer Network Development, Audi Sverige 
Miyako Soeda Thornton, Digital Marketing Manager, Audi Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:35 CEST

Temaspår 1 - Handfasta verktyg för att lyckas med ett inkluderande ledarskap

- Kommunikation är nyckeln till framgång
- Medveten kommunikation
- Att träna kommunikation

 

Marie Molin, Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion

Visa detaljer Gömma detaljer

Temaspår 2 - Utmaningar för kvinnliga entreprenörer i konstbranschen

Anna Bromberg Sehlberg, vd och medgrundare, Galleri Glas
Elin Forsberg, medgrundare och ägare, Galleri Glas

 

Visa detaljer Gömma detaljer

Temaspår 3 - Tillgängligt för partnerskap

13:35 - 14:10 CEST

Temaspår 4 - Tillgängligt för partnerskap

Temaspår 5 - Tillgängligt för partnerskap

Temaspår 6 - Tillgängligt för partnerskap

Vill du synas med oss?

Vill ditt företag profilera sig i något av ovanstående breakout sessions? Kontakta Felicia Fazzi, partneransvarig på felicia.fazzi@bonniernews.se eller 073 -558 49 38.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:35 CEST

Maktstrukturer och normer i vägen för ett fullt ut jämställt näringsliv

- Traditionell organisering och styrning av verksamheter samt dess betydelse för jämställdheten 
- Vilka normer vidmakthålls eller nyskapas i dagens näringsliv?
- Informella maktstrukturer och hierarkisk ordning som påverkar inkludering av kvinnor i styrelser och/eller ledande positioner
- Normer och fördomars koppling till karriär och villkor i näringslivet?
- Hur förändras normer för maskulinitet av jämställdhet och på vilka sätt förbättrar det ledarskap och företagens verksamhet?
- Hur bryter vi normer, gamla strukturer, omedveten diskriminering, attityder och osynliga regler?
- Att bryta gamla invanda mönster och få fler kvinnor att våga "ta mer plats" och risker

 

Lina Thomsgård, vd, Kvinnohistoriska muséet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 15:00 CEST

Jämställda bolag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga 

- Jämställdhetsläget i svenskt näringsliv 2019
- Börsbolag på gröna, gula respektive röda listan 
- Vad är affärsnyttan med jämställda företag? 
- Fördomar sätter käppar i hjulet för lönsamhet
- Best practices - så jobbar företagen i framkant

 

Amanda Lundeteg, vd, Allbright

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST
15:30 - 15:50 CEST

 Är det möjligt att styra en hel organisation mot jämställdhet?

- Vad finns det för argument att vilja driva bolaget mot jämställdhet?
- Vem i företaget är bäst lämpad att driva förändringen?
- Vilken roll spelar styrelsevalda, chefer, strateger och andra nyckelpersoner för företagets jämställdhetsarbete?
- Varför presterar jämställda och inkluderande arbetsplatser bättre?
- Vad krävs för att jämställdhet ska bli en viktig fråga på styrelsens agenda?
- Ska jämställdhetsintegrering vara en del i organisationens kvalitetsutveckling?
- Hur får du styrelsen att fokusera på mångfalds- och jämställdhetsfrågor även i affärskritisk lägen?

 

Samtal med Årets Styrelseordförande Sarah McPhee

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:20 CEST

Valberedningens betydelse för en mer jämställd styrelse och ledningsgrupp

- Hur stor betydelse har valberedningens sammansättning för jämställda styrelsegrupper?
- Vad är avgörande i bedömningsmallen för att öka andelen kvinnor i styrelser?
- Varför är det så svårt att hitta kvinnor med ”rätt kompetens”?
- Hur kommer vi runt problemet att det finns en majoritet kvinnor inom HR, kommunikation, hållbarhetschef som inte alltid är representerade i styrelsen?
- Så skapar du attraktion till din styrelse och därmed bolaget
- Bra balans av olika kompetenser i ledning och styrelse genom utbildning och kompetensutveckling på styrelsenivå
- Är kvotering rätt väg fram? 

 

Talare presenteras inom kort
 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:20 - 16:50 CEST

Jämställdhetsresan inom motorsporten och bilvärlden

Tina Thörner reflekterar över sin framgång i en mansdominerad bransch där den enda vägen framåt har varit genom att använda sylvassa armbågar och skapa en struktur för att hantera besvikelser och nederlag. Idag finns det kvinnor på höga positioner i motorsportteam över hela världen och hon ser ljuset i tunneln, men trots det går jämställdhetsutvecklingen inom motorsporten mycket långsamt. 

 

 

Tina Thörner, Race Director, FIA Smart Driving Challenge

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 17:00 CEST

Moderator Anna Olin Kardell sammanfattar och avslutar dagen

17:00 - 17:30 CEST

VA:s kvällsmingel med dryck och tilltugg

08:00 - 08:30 CEST

Registrering och frukost

08:30 - 08:35 CEST

Felicia Fazzi, utvecklingsansvarig, VA Kvinna, hälsar välkommen

08:35 - 08:40 CEST

Moderator Anna Olin Kardell öppnar konferensen

08:40 - 09:00 CEST

Framtidens stadsutveckling bygger på ett jämställt och hållbart ledarskap

- Jämställt ledarskap och en hållbar företagskultur genom inkludering.
- Vad innebär det som chef att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar?
- Viktiga ledarskapsfrågor som gör att vi rör oss åt rätt håll.
- Ändrade attityder genom kunskapsspridning som förbättrar jämställdheten leder till framgångsrika organisationer och ökad innovation.

 

Samtal med Näringslivets Mäktigaste Kvinna 2019, Åsa Bergman, vd, Sweco.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:25 CEST

Jämställdhetsintegreringen och Sveriges strategi för att nå ett jämställt samhälle

 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Upptäck, åtgärda och förhindra individuella och strukturella löneskillnader

- En lägesrapport av löneskillnader på svensk arbetsmarknad
- Arvoden och lönesättningar beroende på kön
- Ser karriärmöjligheter, som bör baseras på erfarenhet och prestation, lika ut för män och kvinnor?
- Tydliga effekter av ”duktig flicka”-problematiken på arbetsplatser
- Hur ska du agera för att får upp lönen som kvinna?

 

Marina Åman, vice ordförande, Unionen

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Hur skapar vi ett mer jämställt näringsliv för ökad lönsamhet och tillväxt? 

- Vad är det för problem på en arbetsplats som man vill lösa när man pratar om jämställdhet?
- Vad är jämställdhetsläget i Sverige jämfört med andra länder?
- Vilka förändringar och reformer krävs för att uppnå ett mer jämställt näringsliv?
- Finns det skillnader i jämställdhet mellan näringsliv och offentlig verksamhet?

- Samverkan mellan skola, akademi och näringsliv för att öka jämställdheten
- Är kvotering in i styrelser eller ledande befattningar en bra lösning? 

 

Panelmedlemmar:

Efraim Gómez, Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Jesper Fundberg, Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och f.d. utredare Jämställdhetsmyndigheten 
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring

Susanne Tillqvist, grundare, Wizwomen

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 11:15 CEST

 Utmaningar i rekryteringsarbetet pga dolda fördomar, koppling till stereotyper och bias

- Så säkerställer du jämlikhet i rekryteringsprocessen genom att komma runt unconscious bias som styr beslutsfattares, rekryterares och rekryterande chefers val av anställd
- Meritokratiska utvärderingar som skapar lika förutsättningar för alla
- Hur går en rekrytering oftast till; kontakter vs. jämställdhet?
- Så lockar du både män och kvinnor till yrken som domineras och attraheras mer av ena könet
- Effektiva metoder för att hitta kompetenta kandidater av båda könen till ledande positioner

 

Per Ogunro, vd, SJR 
Anna Stenberg, grundare, Wes

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:35 CEST

Vad innebär det för ditt företag att ta jämställdhetsfrågan på största allvar?

- Vikten av ett jämställt ledarskap och en hållbar och inkluderande företagskultur
- Så skapar du samma förutsättningar för alla medarbetare ska nå så stor del av sin potential som möjligt 
- Värderingsstyrt ledarskap med jämställdhetsfokus som en del av ditt varumärkesbyggande och employer branding strategi
- Förändrad syn om kvinnlig representation i IT- och techbranschen möjliggör dess fulla potentiella

 

Samtal med Årets Entreprenör, Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting (TBC)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Förbättra ledarskapet till att bli mer inkluderande och genusmedvetet med omvänt mentorskap

- Omvänt mentorskapsprogram för utbyte av kunskap mellan medarbetare och ledningsgrupp
- Mentorns möjligheter till att påverka genom att ifrågasätta och bidra med egna perspektiv
- Ledningens möjligheter till nya infallsvinklar och bredare referensram som leder till bättre beslut
- Genusarbetet som en viktig del av företagets hållbarhetsstrategi

 

Charlotte Haggren, Head of Dealer Network Development, Audi Sverige 
Miyako Soeda Thornton, Digital Marketing Manager, Audi Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:35 CEST

Temaspår 1 - Handfasta verktyg för att lyckas med ett inkluderande ledarskap

- Kommunikation är nyckeln till framgång
- Medveten kommunikation
- Att träna kommunikation

 

Marie Molin, Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion

Visa detaljer Gömma detaljer

Temaspår 2 - Utmaningar för kvinnliga entreprenörer i konstbranschen

Anna Bromberg Sehlberg, vd och medgrundare, Galleri Glas
Elin Forsberg, medgrundare och ägare, Galleri Glas

 

Visa detaljer Gömma detaljer

Temaspår 3 - Tillgängligt för partnerskap

13:35 - 14:10 CEST

Temaspår 4 - Tillgängligt för partnerskap

Temaspår 5 - Tillgängligt för partnerskap

Temaspår 6 - Tillgängligt för partnerskap

Vill du synas med oss?

Vill ditt företag profilera sig i något av ovanstående breakout sessions? Kontakta Felicia Fazzi, partneransvarig på felicia.fazzi@bonniernews.se eller 073 -558 49 38.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:35 CEST

Maktstrukturer och normer i vägen för ett fullt ut jämställt näringsliv

- Traditionell organisering och styrning av verksamheter samt dess betydelse för jämställdheten 
- Vilka normer vidmakthålls eller nyskapas i dagens näringsliv?
- Informella maktstrukturer och hierarkisk ordning som påverkar inkludering av kvinnor i styrelser och/eller ledande positioner
- Normer och fördomars koppling till karriär och villkor i näringslivet?
- Hur förändras normer för maskulinitet av jämställdhet och på vilka sätt förbättrar det ledarskap och företagens verksamhet?
- Hur bryter vi normer, gamla strukturer, omedveten diskriminering, attityder och osynliga regler?
- Att bryta gamla invanda mönster och få fler kvinnor att våga "ta mer plats" och risker

 

Lina Thomsgård, vd, Kvinnohistoriska muséet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 15:00 CEST

Jämställda bolag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga 

- Jämställdhetsläget i svenskt näringsliv 2019
- Börsbolag på gröna, gula respektive röda listan 
- Vad är affärsnyttan med jämställda företag? 
- Fördomar sätter käppar i hjulet för lönsamhet
- Best practices - så jobbar företagen i framkant

 

Amanda Lundeteg, vd, Allbright

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST
15:30 - 15:50 CEST

 Är det möjligt att styra en hel organisation mot jämställdhet?

- Vad finns det för argument att vilja driva bolaget mot jämställdhet?
- Vem i företaget är bäst lämpad att driva förändringen?
- Vilken roll spelar styrelsevalda, chefer, strateger och andra nyckelpersoner för företagets jämställdhetsarbete?
- Varför presterar jämställda och inkluderande arbetsplatser bättre?
- Vad krävs för att jämställdhet ska bli en viktig fråga på styrelsens agenda?
- Ska jämställdhetsintegrering vara en del i organisationens kvalitetsutveckling?
- Hur får du styrelsen att fokusera på mångfalds- och jämställdhetsfrågor även i affärskritisk lägen?

 

Samtal med Årets Styrelseordförande Sarah McPhee

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:20 CEST

Valberedningens betydelse för en mer jämställd styrelse och ledningsgrupp

- Hur stor betydelse har valberedningens sammansättning för jämställda styrelsegrupper?
- Vad är avgörande i bedömningsmallen för att öka andelen kvinnor i styrelser?
- Varför är det så svårt att hitta kvinnor med ”rätt kompetens”?
- Hur kommer vi runt problemet att det finns en majoritet kvinnor inom HR, kommunikation, hållbarhetschef som inte alltid är representerade i styrelsen?
- Så skapar du attraktion till din styrelse och därmed bolaget
- Bra balans av olika kompetenser i ledning och styrelse genom utbildning och kompetensutveckling på styrelsenivå
- Är kvotering rätt väg fram? 

 

Talare presenteras inom kort
 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:20 - 16:50 CEST

Jämställdhetsresan inom motorsporten och bilvärlden

Tina Thörner reflekterar över sin framgång i en mansdominerad bransch där den enda vägen framåt har varit genom att använda sylvassa armbågar och skapa en struktur för att hantera besvikelser och nederlag. Idag finns det kvinnor på höga positioner i motorsportteam över hela världen och hon ser ljuset i tunneln, men trots det går jämställdhetsutvecklingen inom motorsporten mycket långsamt. 

 

 

Tina Thörner, Race Director, FIA Smart Driving Challenge

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 17:00 CEST

Moderator Anna Olin Kardell sammanfattar och avslutar dagen

17:00 - 17:30 CEST

VA:s kvällsmingel med dryck och tilltugg


Praktisk info

Datum: Onsdagen den 16 oktober

Var: Grand Hôtel, Stockholm


Kontakt: marko.mujic@bonniernews.se


Deltagaravgift: 
Deltagare 3.495 kr exkl. moms.
Jämställdhetskonsulter 4.995 kr exkl. moms

Huvudpartners

Partner

Kontakta oss

Image

Felicia Fazzi
Projektledare

felicia.fazzi@bonniernews.se

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@di.se

Location
Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm, Stockholm 103 27